Decoratie

Verkoopsvoorwaarden, garantie en privacy

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 1. Algemeenheden

Toepassing : Enkel de huidige verkoopsvoorwaarden zijn tussen partijen van toepassing, behoudens voorafgaande en geschreven afwijkingen ervan. De koper wordt geacht deze aan te nemen door het louter feit van zijn bestelling.

Bevoegdheid : Bij gebeurlijke geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Leuven of het Vredegerecht van Diest bevoegd

 1. Prijzen, offerten en bestellingen

Prijzen : Onze prijzen zijn netto en exclusief BTW.  De prijzen in catalogi zijn slechts indicatief en niet bindend. Het officiële tarief wordt ten laatste 14 dagen voor invoegetreding op de websites www.integratech.be en www.integratech.nl bekend gemaakt. Het geldende tarief wordt tevens via onze maandelijkse nieuwsbrief aangekondigd.

Offerten : Kortingsafspraken worden vastgelegd voor het plaatsen van een bestelling.  Bestellingen naar aanleiding van een offerte dienen altijd het offertenummer en de afgesproken nettoprijs te vermelden,  zo niet gelden de standaardvoorwaarden.
Bestellingen: Een doorgegeven bestelling bindt de koper, en wordt door Integratech schriftelijk bevestigd. Integratech heeft steeds het recht om deelleveringen uit te voeren.  Bij bestellingen kleiner dan 300€ netto wordt 12€ transport- en administratiekost aangerekend.  Verschillende orders mogen niet gecumuleerd worden tot franco levering.

 1. Leveringen

Risico: De goederen worden verzonden op risico van de koper.
Leveringstermijn: Aanduiding van de leveringstermijn is niet bindend en vertragingen kunnen tot geen enkele vergoeding noch ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. Goederen worden ongemonteerd geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
Gebreken: Zichtbare gebreken moeten gemeld worden op de zendnota en schriftelijk bevestigd ten laatste 72 uur na levering.  Verborgen gebreken moeten schriftelijk gemeld worden onmiddellijk na ontdekking ervan en ten laatste één (1) maand na levering.  De klant moet alle gebrekkige producten (en hun originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking op eerste verzoek van Integratech ter beschikking stellen voor controle.  Op verzoek van Integratech moet de klant bovendien al deze producten (en hun originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking aan Integratech terugbezorgen.

 1. Facturatie en betaling

Klachten: Alle klachten betreffende een factuur dienen schriftelijk te gebeuren binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Met latere klachten zal geen rekening worden gehouden.
Betaaltermijn : Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur. Bij niet betaling behoudt Integratech zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
Intresten en schadevergoeding: Bij niet betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder dat hiertoe een aanmaning vereist is, intrest verschuldigd zijn à rato van 8% per jaar, evenals een schadevergoeding ten belope van 10% van het verschuldigd bedrag.
Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de betaling.

 1. Klachten en garantie

Garantie: De productgarantie heeft enkel betrekking op de levering van het volledig toestel of de herstelling ervan in onze werkplaatsen. Plaatsing of vervanging op klantenlocatie maakt geen deel uit van de garantie. Geleverde prestaties, verplaatsingen en werkuren, hetzij  door Integratech-technici hetzij door de klant en/of eindklant, kunnen nooit recht geven op garantie-vergoedingen. De vergoeding van werkuren en of andere gemaakte kosten in functie van een interventie binnen de garantie-periode kan door ons afgedekt worden mits het aangaan van een onderhoudscontract.

Klachten : Op het ogenblik van aflevering van de goederen, dient de klant de artikelen, materialen en verpakkingen aan een visiuele controle te onderwerpen.  Eventuele schade / tekorten moeten op de vrachtbrief worden vermeld of via de scanner van de chauffeur of via een schadedocument.  Deze vrachtbrief/schadedocument dient ten laatste binnen de drie (3) dagen na aflevering aan Integratech bezorgd te worden, samen met gedetailleerde informatie over de tekorten en/of zichtbare schade, met inbegrip van bewijs van deze tekortkomingen (foto’s e.d.).

Retourvoorwaarden

 1. Verkochte goederen worden nooit teruggenomen of omgeruild. Mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord kan hiervan afgeweken worden, dit enkel voor courante voorraadartikelen, en met inachtname van punt 2 en 3.
 2. De items moeten ongebruikt en onbeschadigd zijn en in de originele verpakking en zonder enige stickers op de originele verpakking. De artikelen dienen franco retour gezonden te worden.
 3. Retourzending is slechts mogelijk mits 20% retourkosten voor logistieke en administratieve behandeling indien voldaan aan punt 1 en 2. Na 30 dagen is retourzending niet langer mogelijk.
 4. Via onze website (integratech.be/retour-formulier) dient de klant het dynamisch invulformulier te vervolledigen, waarop een aantal verplichte velden dienen ingevuld te worden: klantgegevens, zendnota, artikelcode, aantal, reden van retour. Na bevestiging door Integratech kunnen de artikelen retour gezonden worden.  Onvolledige retourdocumenten worden geweigerd.
 5. Artikelen die retour gezonden worden, dienen wij te ontvangen binnen een redelijke termijn, zeven (7) dagen na validatie door Integratech. Artikelen die deze termijn overschrijden, worden niet aanvaard.  Integratech kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kosten hiervan.
 6. De retour gezonden artikelen dienen steeds vergezeld te zijn van dit bevestigde retourdocument. Goederen die niet bevestigd worden door ons kunnen niet retour gezonden worden, of deze worden bij aankomst niet aanvaard.  Integratech kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kosten hiervan.

Defecten

 1. Defecte artikelen onder garantie kunnen enkel retour gezonden worden na validatie van het retourdocument (integratech.be/retour-formulier). Een duidelijke omschrijving van het defect is vereist.
 2. Defecte artikelen onder garantieperiode worden steeds door ons vervangen, deze kunnen nooit aanleiding geven tot terugbetaling van de artikelen.
 3. Defecte artikelen dient u zelf retour te zenden naar Integratech, deze kosten kan u niet verhalen op Integratech.
 4. Defecte artikelen onder garantieperiode worden slechts kosteloos vervangen of hersteld indien wij in het bezit zijn van een gevalideerd retourdocument en het defecte artikel zelf.
 5. Defecte artikelen die ons retour gestuurd worden zonder gevalideerd retourdocument worden niet aanvaard.
 6. Defecte artikelen buiten garantieperiode worden niet hersteld.
 7. Defecte artikelen die na een testperiode niet defect blijken te zijn, worden niet hersteld. Deze worden steeds verzonden naar het leveringsadres van het bestelorder.  Hiervoor zal een vaste administratieve en verzendkost aangerekend worden van 12€.

Demo toestellen

 1. Demo toestellen zijn op aanvraag leverbaar voor een periode van 30 kalenderdagen. U kan deze aanvragen per mail op ons mailadres: sales@integratech.be.
 2. Demo toestellen worden 100% gefactureerd met een extra 30 dagen krediet.
 3. Binnen de 30 kalenderdagen na levering dient u deze franco retour te zenden.
 4. De artikelen moeten onbeschadigd en in de originele verpakking, zonder enige stickers op de originele verpakking, retour gezonden worden.
 5. Indien het toestel ons niet retour wordt bezorgd binnen 30 dagen na levering, dienen wij hier een bestelorder voor te ontvangen.
 6. Demo toestellen zijn geen gebruikstoestellen, deze kunnen enkel voor evaluatie gebruikt worden. Wij kunnen het toestel niet meer retour nemen indien het niet in originele, goede staat wordt bezorgd.
 7. Bij het ontvangen van het demo in goede staat, wordt de klant een creditnota toegewezen.
 8. Enkel voorraad artikels kunnen als Demo worden bekomen.